Kontakt

Činnosť agentúry

Činnosť agentúry (2)

O nás

ARR PSK je záujmové združenie právnických osôb založené Prešovským samosprávnym krajom a Prešovskou univerzitou v Prešove podľa § 20f a násl. Občianským Zákonníkom zakladateľskou listinou zo dňa 03.01. 2005 a zapísané 19.01.2005 do registra Krajského Úradu v Prešove, odbor všeobecnej správy a živnostenského podnikania pod reg. č. č.j. 2005/02600/Pa-001.

Združenie je subjektom neziskového charakteru. Je otvoreným subjektom. Z okruhu potencionálnych členov sú zákonom vylúčené všetky fyzické osoby, t.j. i fyzické osoby podnikatelia.

Činnosť ARR PSK priamo nadväzuje na aktivity a pôsobenie Rozvojovej agentúry PSK (RAPSK) - príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ktorej zamestnanci, kompetencie a činnosti prešli pod ARR PSK ku dňu 01.03.2005. Vzhľadom k tomu, že RAPSK realizuje niektoré schválené projekty nezanikla ku dňu vzniku ARR PSK, ale k 31.12.2005. V súčastnosti je generálnym riaditeľom ARR PSK - Ing. Artúr BENEŠ.


 

Zakladajúci členovia ARR PSK

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, www.po-kraj.sk

Prešovská univerzita v Prešove, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov, www.unipo.sk


 

Poslanie ARR PSK

Združenie je založené na podporu ekonomického a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja a regiónu NUTS II - Východné Slovensko so zreteľom na štátnu štrukturálnu, regionálnu, sociálnu, priemyselnú a technickú politiku.
Združenie koordinuje všetky aktivity, vrátane finančných, na regionálnej a miestnej úrovni pre podporu a rozvoj Prešovského samosprávneho kraja a regiónu NUTS II - Východné Slovensko

Predmet činnosti ARR PSK

 • príprava a koordinácia práce na príprave strategických dokumentov regionálneho rozvoja v Prešovskom kraji a regiónu NUTS II - Východné Slovensko,
 • príprava programov a projektov regionálneho rozvoja v súlade so strategickými dokumentmi Európskej komisie, Vlády SR a Prešovského samosprávneho kraja,
 • poskytovanie konzultačných služieb súvisiacich s prípravou a realizáciou programov a projektov,
 • koordinácia prác na príprave programov, projektov a ďalších dokumentov a zadávanie týchto externým firmám a konzultantom,
 • všestranné prispievanie k rozvíjaniu integračného vedomia občanov na princípoch budovania spoločnej Európy,
 • aktívne prispievanie k regionálnemu rozvoju, rozvoju malého a stredného podnikania, k rozvoju cestovného ruchu v súlade so zásadami partnerstva, trvalo udržateľného rozvoja,
 • realizácia a podpora implementácie už schválených projektov a programov,
 • aktívna podpora, vyhodnocovanie projektov regionálneho rozvoja,
 • aktívne vyhľadávanie a podporu finančne, technicky, materiálne, odborne, ekologicky trvalo udržateľných projektov,
 • informovanie príslušných subjektov rámci kraja o dostupnosti jednotlivých programov a projektov,
 • organizovanie školení, zameraných na zvýšenie povedomia o európskej regionálnej politike, o možnostiach podpory regionálneho rozvoja a na zvýšenie administratívnych kapacít na prípravu a čerpanie fondov EÚ v rámci regiónu,
 • propagácia regiónu doma a v zahraničí a získavanie investorov pre región,
 • zhromažďovanie, spracovávanie, sprostredkovávanie, rozširovanie informácií, teoretických a praktických vedomostí a skúseností, realizácia edičnej činnosti,
 • výkon sprostredkovateľskej, vydavateľskej, propagačnej a reklamnej činnosti v rozsahu a v súlade so svojím poslaním regionálneho osvetového zariadenia,
  príprava, koordinácia a realizácia aktivít cezhraničnej spolupráce,
 • realizácia praktických aktivít zameraných na regionálny rozvoj, podporu zamestnanosti,
 • spolupráca so všetkými slovenskými a zahraničnými organizáciami a inštitúciami, ktoré majú záujem pomôcť naplniť poslanie a ciele združenia.
Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

Činnosť agentúry

Informačné služby

Poskytovanie informácii o EÚ, štrukturálnych fondoch,aktuálnych grantových schémacha iných otázkach relevantných k regionálnemu rozvoju

Poradenské a konzultačné služby

pri uchádzaní sa o finančné prostriedky z domácich zdrojov, zdrojov EÚ a iných zahraničných zdrojov
... metodiky prípravy a realizácie projektov a projektových zámerov
... pri tvorbe stratégii hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Projektové služby

... príprava projektov a žiadostí o granty (fondy EÚ, iné zahraničné a domáce fondy)
... príprava a vypracovanie projektových zámerov a podnikateľských plánov
... príprava a vypracovanie programu/plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Školiace a vzdelávacie služby

... organizovanie odbornej školiacej a rekvalifikačnej činnosti

Implementačné služby

... realizácia a implementácia schválených projektov pre súkromný a verejný sektor

Reklamné-propagačné služby

... identifikácia a sprostredkovanie kontaktov doma i v zahraničí pre subjekty verejného a súkromného sektora
... propagácia regiónu, ako aj individuálnych záujemcov na domácich i zahraničných výstavách a akciách
... identifikácia a aktívne vyhľadávanie domácich a zahraničných partnerov do projektových zámerov