Aktuality

OSIRIS - INTERREG EUROPE 2014-2020 Doporučený

https://www.interregeurope.eu/osiris/ https://www.interregeurope.eu/osiris/

„OSIRIS“

OSIRIS – Open Social Innovation policies driven by cocreative Regional Innovation ecosystemS (Otvorené sociálne inovácie riadené co-kreatívnymi inovačnými ekosystémami)  je medzinárodný projekt realizovaný v rámci programu INTERREG EUROPE 2014-2020.

Cieľom projektu je zlepšiť implementáciu politík a programov regionálneho rozvoja, najmä programov zameraných na investície pre rast a zamestnanosť a tam, kde je to vhodné, ETC programov, ktoré podporujú aplikáciu inovácií aktérmi v regionálnych inovačných reťazcoch v oblasti "smart špecializácií" a inovatívnych príležitostí. Všeobecným cieľom je zlepšiť návrh a implementáciu otvorených sociálnych inovácií vedených co-kreatívnymi regionálnymi inovačnými ekosystémami, zvýšiť rast a zamestnanosť v regiónoch, podporou podnikateľských investícií do výskumu a inovácií a zvyšovaním spoločenskej kvality života. OSIRIS je venovaný potrebám a výzvam vytvárať spoločné vízie na tvorbu inteligentných produktov a služieb poskytovaných verejným a súkromným sektorom v rôznych odvetviach (zdravotníctvo, sociálna inklúzia, kreatívny priemysel, cestovný ruch,...).

V rámci PSK sa ARR PSK chce zamerať na implementáciu Integrovaného Regionálneho Operačného Programu 2014-2020, a konkrétne na riešenie vyššie uvedených problémov cez podporu a zefektívnenie implementácie Prioritnej osi č. 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v PSK.

Partneri projektu:

Vedúci partner:          Region Västerbotten, Švédsko

Partner 2:                    Regional Council of Ostrobothnia, Fínsko

Partner 3:                    Autonomous Province of Trento, Taliansko

Partner 4:                    Province of Drenthe, Holandsko

Partner 5:                    Computer Technology Institute and Press Diophantus, Grécko

Partner 6:                    Åbo Akademi University, Fínsko

Partner 7:                    Municipality of Fundão, Portugalsko

Partner 8:                    Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Slovensko

Trvanie projektu:

Fáza 1 (30 mesiacov): 01/04/2016 – 30/09/2016

Fáza 2 (24 mesiacov): 01/10/2018 – 30/09/2020

Financovanie projektu:

Celkový rozpočet projektu: 1,715,322.00 EUR
Rozpočet ARR PSK: 149,267.00 EUR
EFRR 85% (ARRPSK): 126,876.95 EUR
Vlastné zdroje (ARR PSK): 22,390.05 EUR

 Oficiálnu stránku nájdete na tomto linku:

 

 Oficiálna stránka

          

           

Naposledy zmenenépondelok, 26 november 2018 10:22

Činnosť agentúry

Informačné služby

Poskytovanie informácii o EÚ, štrukturálnych fondoch,aktuálnych grantových schémacha iných otázkach relevantných k regionálnemu rozvoju

Poradenské a konzultačné služby

pri uchádzaní sa o finančné prostriedky z domácich zdrojov, zdrojov EÚ a iných zahraničných zdrojov
... metodiky prípravy a realizácie projektov a projektových zámerov
... pri tvorbe stratégii hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Projektové služby

... príprava projektov a žiadostí o granty (fondy EÚ, iné zahraničné a domáce fondy)
... príprava a vypracovanie projektových zámerov a podnikateľských plánov
... príprava a vypracovanie programu/plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Školiace a vzdelávacie služby

... organizovanie odbornej školiacej a rekvalifikačnej činnosti

Implementačné služby

... realizácia a implementácia schválených projektov pre súkromný a verejný sektor

Reklamné-propagačné služby

... identifikácia a sprostredkovanie kontaktov doma i v zahraničí pre subjekty verejného a súkromného sektora
... propagácia regiónu, ako aj individuálnych záujemcov na domácich i zahraničných výstavách a akciách
... identifikácia a aktívne vyhľadávanie domácich a zahraničných partnerov do projektových zámerov