Aktuality

CULTURAL RESOURCES in the MOUNTAINS AREA - CRinMA Doporučený

Názov projektu:          Cultural Resources in the Mountain Areas (CRinMA)

Číslo projektu:           PGI01996

 Operačný program:   INTERREG EUROPE 2014-2020

Špecifický cieľ:           4.1. Improving natural and cultural heritage policies

Vedúci partner :         Malopoľské vojvodstvo, Poľsko

 Zhrnutie projektu:

Ochrana kultúrneho dedičstva v horských oblastiach je životne dôležitá pre zabezpečenie kultúrnej diverzity v Európe a zachovaní miestnych tradícií a zvykov pre ďalšie generácie. Avšak, táto oblasť je často prehliadaná a miestne komunity nemajú dostatočný potenciál a finančné prostriedky na zabezpečenie udržateľného využívania kultúrneho dedičstva. Z tohto dôvodu by mala byť poskytnutá väčšia podpora na regionálnej úrovni. Cieľom projektu CRinMA je zlepšenie regionálnych politík s cieľom zabezpečiť lepšiu podporu pre horské oblasti bohaté na nehmotné a hmotné kultúrne zdroje.

Na základe predchádzajúcich bohatých skúsenostiach s implementáciou cezhraničných programov sa partneri rozhodli sústrediť na horské oblasti v prihraničných regiónoch, pričom predpokladajú, že mnohé výzvy budú podobné. Všetky regióny CRinMA sú oprávneným územím v rámci aspoň jedného cezhraničného programu a čelia problémom typickým pre prihraničné regióny. Zároveň všetci partneri majú možnosti ovplyvniť miestnych aktérov na oboch stranách hranice, čo môže priniesť nový rozmer celému projektu.

Tematicky je projekt zameraný na dedičstvo spojené s horskými komunitami, architektúrou, tradíciami, ich zvykmi a zručnosťami. V niektorých európskych regiónoch, vrátane Malopoľského, Podkarpatského a Prešovského regiónu, je tento typ dedičstva zachovávaný prostredníctvom skanzenov. Partneri by radi našli riešenia, ako tieto múzeá drevenej architektúry oživili a viac prepojili s miestnymi komunitami, čo môže viesť k lepšej prezentácii a ochrane nielen hmotného ale aj nehmotného dedičstva. Výmena skúseností a prenos „dobrých praktík“ medzi rôznymi regiónmi a horskými oblasťami (Karpaty, Alpy a Gerês-Xurés) povedie k vypracovaniu praktických riešení s cieľom uľahčiť zhodnotenie a lepšiu ochranu vzácneho kultúrneho dedičstva v týchto vzdialených lokalitách.

Partneri:

Vedúci partner:

The Malopolska Region, PL

PP2

The Podkarpackie Region, PL

PP3

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, SK

PP4

INORDE Institut of Economic Development of Ourense Province, ES

PP5

Municipality of Montalegre, PT

PP6

European Association of elected representatives from Mountain regions, FR

PP7

UNCEM Piedmont – Union of Mountain Municipalities Piedmontese Delegation, IT

Rozpočet projektu:

Celkový rozpočet:

1 217 250,00 EUR

EFRR:

1 034 62,50 EUR

Vlastné zdroje:

182 587,50 EUR

Rozpočet ARR PSK:

Celkový rozpočet:

144 450,00 EUR

EFRR (85%):

122 782,50 EUR

Vlastné zdroje (15%):

21 667,50 EUR

 

Trvanie projektu:

Fáza 1: 01/03/2017 – 30/06/2019

Fáza 2: 01/07/2019 – 30/06/2021

Oficiálna webstránka projektu:

https://www.interregeurope.eu/crinma/

Naposledy zmenenéstreda, 24 máj 2017 06:40

Činnosť agentúry

Informačné služby

Poskytovanie informácii o EÚ, štrukturálnych fondoch,aktuálnych grantových schémacha iných otázkach relevantných k regionálnemu rozvoju

Poradenské a konzultačné služby

pri uchádzaní sa o finančné prostriedky z domácich zdrojov, zdrojov EÚ a iných zahraničných zdrojov
... metodiky prípravy a realizácie projektov a projektových zámerov
... pri tvorbe stratégii hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Projektové služby

... príprava projektov a žiadostí o granty (fondy EÚ, iné zahraničné a domáce fondy)
... príprava a vypracovanie projektových zámerov a podnikateľských plánov
... príprava a vypracovanie programu/plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Školiace a vzdelávacie služby

... organizovanie odbornej školiacej a rekvalifikačnej činnosti

Implementačné služby

... realizácia a implementácia schválených projektov pre súkromný a verejný sektor

Reklamné-propagačné služby

... identifikácia a sprostredkovanie kontaktov doma i v zahraničí pre subjekty verejného a súkromného sektora
... propagácia regiónu, ako aj individuálnych záujemcov na domácich i zahraničných výstavách a akciách
... identifikácia a aktívne vyhľadávanie domácich a zahraničných partnerov do projektových zámerov