Aktuality

CRinMA

Stručné zhrnutie Akčného plánu Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

 

Politický kontext – Program Interreg Poľsko-Slovensko

Tento Akčný plán sa týka

€             programu Investície pre rast a zamestnanosť

€             Programu európskej územnej spolupráce

€             ďalších politických nástrojov v oblasti regionálneho rozvoja

 

Názov politického dokumentu, ktorého sa tento plán týka:

Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko (skratka PL-SK)

(CCI číslo: 2014TC16RFCB012)

Riadiaci orgán: Ministerstvo investícií a rozvoja, Poľská republika

Monitorovací výbor: pozostáva zo zástupcov RO, národného koordinátora (slovenská časť), poľských a slovenských regiónov, euroregiónov, EZÚS a sociálnych partnerov.

Politický kontext a spôsob, akým má Akčný plán prispieť k zlepšeniu politického nástroja:       Ochrana a propagácia kultúrneho a národného dedičstva ako jedného z najdôležitejších prvkov Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko.

Kultúrne dedičstvo v programovom území má vysokú hodnotu a predstavuje obrovský potenciál pre udržateľné využívanie sídel, ekonomický rozvoj i rozvoj verejných služieb. Uvedené zdroje sa však nevyužívajú inovatívnym spôsobom. Zväčša slúžia len na zabezpečenie jednoduchých služieb cestovného ruchu (napr. hotelové a reštauračné služby alebo predaj suvenírov), no nájdeme relatívne málo príkladov komplexných a moderných služieb, ako sú napr. tradičné remeselno-umelecké centrá, kultúrne vzdelávanie, vytváranie virtuálnych múzeí využívajúcich digitálne technológie, a pod. Chránené zdroje sú veľmi rôznorodé: od dobre zachovaných vidieckych sídel a mestečiek, cez hrady a obranné stavby, až po technologické vynálezy a jedinečné pamiatky kresťanskej, unitárnej či ortodoxnej sakrálnej architektúry.

Ochrana kultúrneho dedičstva a jeho efektívne a udržateľné využívanie predstavuje jednu z hlavných výziev prihraničného regiónu, ktorá logicky podnecuje snahy o prepájanie a kombinovanie jednotlivých pamiatok formou vytvárania kultúrnych trás či integrovaných cezhraničných produktov cestovného ruchu.

V kontexte tém obsiahnutých v projekte CRinMA sú pre poľské a slovenské prihraničné oblasti charakteristické nasledujúce črty:

  • Prihraničný región definuje Karpatský horský systém, ktorý sa tiahne pozdĺž celej hranice v dĺžke 540 km.
  • Pre túto oblasť je typická krajina s obrovskou biodiverzitou (mnohé z jej lokalít sú zaradené do sústavy Natura 2000 alebo sú územiami chránenými ramsarským dohovorom).
  • V oblasti žije 5 miliónov obyvateľov, z toho takmer 2/3 na poľskej a 1/3 na slovenskej strane. Počet obyvateľov je relatívne stabilný, pričom platí, že väčšina prihraničných regiónov zaznamenáva len veľmi malú mieru čistej migrácie a obyvateľstvo je tu relatívne mladé.
  • Výkonnosť hospodárstva prihraničných regiónov nedosahuje európsky priemer a HDP na obyvateľa je na úrovni 49 % až 72 % priemeru EÚ. V období rokov 2009-2015 však všetky regióny dosiahli rast HDP vysoko prevyšujúci priemernú úroveň rastu HDP v EÚ (1,37- 1,97 % oproti priemeru EÚ 0,49 %).

Cieľom aktivít inšpirovaných projektom CRinMA je podporovať projekty v horských oblastiach zamerané na kultúrne dedičstvo. Rámec pre navrhované aktivity tvorí hneď niekoľko charakteristík: veľké množstvo projektov s významnou finančnou podporou, ich tematická rôznorodosť, nedostatok vzájomných sieťových prepojení medzi nimi a ich význam pre udržateľný rozvoj poľsko-slovenského pohraničia. Takýto prístup prispieva k efektívnejšiemu dosahovaniu cieľov nástroja rozvojovej politiky, t.j. Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020. V priebehu realizácie projektu CRinMA jeho aktéri, príjemcovia a ostatní účastníci, vychádzajúc zo svojich skúseností a zdieľaných informácií, zároveň definovali požiadavky a predpoklady budúcej cezhraničnej spolupráce.

Podrobnosti plánovaných aktivít

Prehodnotenie PL-SK projektov v kontexte ich potenciálu, potrieb a dopadov

Táto aktivita umožní:

  • preskúmanie projektov a mikroprojektov so zameraním na zhodnotenie ich sieťovacieho potenciálu, potrieb a problémov. Prieskum sa uskutoční formou elektronického formulára (terénna štúdia)
  • štúdiu doplní teoretický výskum projektových potrieb
  • (potenciálne) rozhovory s vybranými osobami implementujúcimi projekty a Program (uskutočnené panelovou metódou)

Aktívna podpora PL-SK projektov

Táto aktivita umožní:

  • organizáciu workshopov zoskupujúcich projekty a mikroprojekty, potenciálne vo forme veľtrhov/konferencií zameraných na propagáciu dopadov a synergických efektov projektových aktivít,
  • poskytovanie odborných konzultácií k projektom a mikroprojektom v rozsahu nimi identifikovaných potrieb.

Navrhované aktivity vychádzajú z poznatkov získaných v priebehu implementácie projektu a zo skúseností projektových partnerov. Základným zistením zo spolupráce medzi partnermi a ďalšími subjektmi zainteresovanými na realizácii projektu CRinMA je potreba diverzifikovať prístup k problematike prírodného a kultúrneho dedičstva v horských oblastiach. Výsledkom sú rôznorodé projekty, nápady a koncepcie, ktoré zároveň slúžia ako zdroj inšpirácie pre inštitúcie a subjekty zaoberajúce sa spoločnými cezhraničnými problémami charakteristickými pre prihraničné oblasti. Zatiaľ čo dlhodobá spolupráca v španielsko-portugalských a francúzsko-talianských prihraničných oblastiach, založená na tradíciách, pôsobí na všetky zúčastnené regióny zjednocujúco, zdá sa, že spolupráca na poľsko-slovenskom pohraničí, aj keď pramení zo spoločnej histórie a kultúry, má na regionálne politiky v prihraničných regiónoch skôr opačný dopad. Z výstupov projektu CRinMA vyplýva, že pozornosť je potrebné venovať väčšej konsolidácii a lepšiemu využívaniu výstupov množstva rozptýlených projektov realizovaných v okolí poľsko-slovenskej hranice.

Naposledy zmenenépondelok, 18 máj 2020 09:10

Činnosť agentúry

Informačné služby

Poskytovanie informácii o EÚ, štrukturálnych fondoch,aktuálnych grantových schémacha iných otázkach relevantných k regionálnemu rozvoju

Poradenské a konzultačné služby

pri uchádzaní sa o finančné prostriedky z domácich zdrojov, zdrojov EÚ a iných zahraničných zdrojov
... metodiky prípravy a realizácie projektov a projektových zámerov
... pri tvorbe stratégii hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Projektové služby

... príprava projektov a žiadostí o granty (fondy EÚ, iné zahraničné a domáce fondy)
... príprava a vypracovanie projektových zámerov a podnikateľských plánov
... príprava a vypracovanie programu/plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Školiace a vzdelávacie služby

... organizovanie odbornej školiacej a rekvalifikačnej činnosti

Implementačné služby

... realizácia a implementácia schválených projektov pre súkromný a verejný sektor

Reklamné-propagačné služby

... identifikácia a sprostredkovanie kontaktov doma i v zahraničí pre subjekty verejného a súkromného sektora
... propagácia regiónu, ako aj individuálnych záujemcov na domácich i zahraničných výstavách a akciách
... identifikácia a aktívne vyhľadávanie domácich a zahraničných partnerov do projektových zámerov